Brahmotsavam - Tirupati Brahmotsavam

Brahmotsavam - Tirupati Brahmotsavam

Brahmotsavam


Tirupati Brahmotsavam 1 Salakatla Brahmotsavam and 2 Navaratri Brahmotsavam 2015. Venkateswara Temple, Tirumala Tirupati


1st Salakatla Brahmotsavam Schedule – 16.09.2015 to 24.09.2015

Brahmotsavam - Hamsa Vahanam

Day1 - 16.09.2015 - Wednesday

Morning - Flag hosting
9pm to 11pm - Pedda Sesha Vahanam

Day2 – 17.09.2015 – Thursday

9am to 11am - Chinna Sesha Vahanam
9pm to 11pm – Hamsa Vahanam

Tirupati Brahmotsavam - Hamsa Vahanam - Day2
Day3 - 18.09.2015 - Friday

9am to 11am – Simha Vahanam
9pm to 11pm – Muthyapu Pandiri Vahanam – Muthu Pallaku

Day4 – 19.09.2015 – Saturday

9am to 11am – Kalpa Vruksha Vahanam
9pm to 11pm – Sarva Bhoopala Vahanam

Tirupati Brahmotsavam - Sarva Bhoopala Vahanam - Day4Day5 – 20.09.2015 – Sunday

9am to 11am – Mohini Avataram

9pm to 11pm – Garuda Vahanam Garuda SevaHorse Dance

Day6 - 21.09.2015 – Monday

9am to 11am – Hanumantha Vahanam
9pm to 11pm – Gaja Vahanam

Day7 – 22.09.2015 – Tuesday

9am to 11am – Surya Prabha Vahanam
9pm to 11pm – Chandra Prabha Vahanam

Day8 – 23.09.2015 – Wednesday

9am to 11am – Rathotsavam
9pm to 11pm – Aswa Vahanam

Day9 – 24.09.2015 – Thursday

6am – Chakrasnanam
Evening – Dwaja Avarohana


2nd Navaratri Brahmotsavam Schedule – 14.10.2015 to 22.10.2015


Day1 – 14.10.2015 – Wednesday

Morning - Flag hosting
9pm to 11pm - Pedda Sesha Vahanam

Day2 – 15.10.2015 – Thursday

9am to 11am - Chinna Sesha Vahanam
9pm to 11pm – Hamsa Vahanam

Day3 – 16.10.2015 – Friday

9am to 11am – Simha Vahanam
9pm to 11pm – Muthyapu Pandiri Vahanam – Muthu Pallaku

Day4 – 17.10.2015 – Saturday

9am to 11am – Kalpa Vruksha Vahanam
9pm to 11pm – Sarva Bhoopala Vahanam

Day5 – 18.10.2015 – Sunday

9am to 11am – Mohini Avataram

9pm to 11pm – Garuda Vahanam Garuda Seva


Day6 - 19.10.2015 – Monday

9am to 11am – Hanumantha Vahanam
9pm to 11pm – Gaja Vahanam

Day7 – 20.10.2015 – Tuesday

9am to 11am – Surya Prabha Vahanam
9pm to 11pm – Chandra Prabha Vahanam

Day8 – 21.10.2015 – Wednesday

9am to 11am – Rathotsavam
9pm to 11pm – Aswa Vahanam

Day9 – 22.10.2015 – Thursday

6am – Chakrasnanam
Evening – Dwaja Avarohana